Budget

INTÄKTER 2015 Kronor
Årsavgifter bostäder 9 635 424
Hyror P-platser 285 600
Hyror leklada 302 276
Bränsleavgifter bostäder 1 365 031
Bränsleavgifter hemvister 2 800
Intäkter kvarterslokal 9 500
Finansiella intäkter 40 000
Summa intäkter 11 640 631
KOSTNADER 2015 Kronor
Räntor 1 175 535
Amortering på lån 0
Fastighetsförsäkring 188 490
Fastighetsskatt 1 343 873
Yttre skötsel, Peab 370 000
Snöröjning, Peab 250 000
Inre skötsel, FF 115 000
Vitvaror , Uffes 50 000
Övriga fastighetskostnader 25 000
Släpkärra – drift 0
Hemsida – drift 20 000
Värmeavgifter 2 300 000
Sophantering 530 000
Vatten 610 000
El 155 040
Yttre underhåll löpande 200 000
Planerat underhåll
Uttag underhållsfond
TV-nätsavgift, Comhem 570 000
Avtal områdesbevakning, Nokas 40 000
Avtal Ventilationsteknik 160 000
Avtal Anticimex + TKA 34 000
Avtal ekonomisk förvaltn, Frubo 200 000
Revisionsbyrå Grant Thornton 15 000
Styrelse arv inkl 33% sociala avg 350 000
Särskild löneskatt 5 573
Uthyrningsvärdar 30 000
Avsättning yttre repfond 50 000
Övriga förvaltningskostnader 80 000
Löpande kostnader kvarterslokal 5 000
Avskrivning fastighet och mark 1 005 382
Avskrivning inventarier
SUMMA KOSTNADER 9 877 893
BERÄKNAT ÅRSRESULTAT 1 762 738
Avsättning  fond planerat underhåll mm 1 000 000
Överskott / underskott 762 738