Stadgar och trivsel- och ordningsregler

Våra stadgar

Brf Tallkronan i Tallboda har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Nya stadgar har beslutats i två på varandra följande stämmor, 5 december 2010 och 17 april 2011 .
De nya stadgarna är godkända och registrerade av Bolagsverket den 16 maj 2011.
Stadgarna finns här  (pdf) 

 

                    Ett av föreningens hus

Ordnings- och trivselregler

Som medlem i Bostadsrättsföreningen Tallkronan äger du en andel i föreningen och har en nyttjanderätt till den lägenhet som föreningen har upplåtit åt dig. Du äger och förvaltar bostadsområdet tillsammans med övriga medlemmar i föreningen. Detta innebär att du som medlem i föreningen har en rätt att nyttja din privatbostad och föreningens gemensamma utrymmen, men också att du har vissa skyldigheter gentemot föreningen och övriga medlemmar.

I våra ordnings- och trivselregler hittar du vad som gäller när du bor i Tallkronan.

Ordnings-och trivselregler BRF Tallkronan